Type Definition khronos_egl::NativeDisplayType[][src]

pub type NativeDisplayType = *mut c_void;